m1
sky
m2
provoet

PRIVACY VERKLARING

Conform de Europese Privacyregelgeving AVG (Algemene verordening Gegevens bescherming) of GDPR ( General Data Protection Regulation).

 

UW PRIVACY:

Voor een goede behandeling is noodzakelijk dat ik, als u behandelend pedicure, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgezegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 

 

Als u behandelende pedicure heb ik als enige toegang trot de gegevens in uw dossier.

 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens blijven in het cliŽnten dossier, zoals in de wet op behandelingsovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

De noodzakelijke persoonsgegevens van u worden vermeld op de factuur. Voor facturen is een fiscale bewaar plicht van 7 jaar.

 

MedEllens Pedicure, praktijk voor pedicure behandelingen.

Ellens Bolt

Craenlaer 16

4851 TK Ulvenhout

bolt@medellens.nl

KvK: 52294978

 

Door uw persoonsgegevens aan mij te verstrekken gaat u ermee akkoord dat ik uw gegevens overeenkomstig deze Privacy Statement gebruik.

 

Ik respecteer uw privacy en behandel de informatie en gegevens die u verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig.

 

Ik gebruik alleen gegevens die u uitdrukkelijk en vrijwillig verstrek. Ik gebruik de gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenkomstig met de Algemene Gegevens Bescherming (AVG).

 

U geeft persoonsgegevens door wanneer u zich aanmeldt voor een behandeling.

 

Indien u bezwaar heeft tegen de gegevens die ik van u bewaar, of wanneer u gegevens wilt corrigeren, inzien of wissen, of als u vragen heeft kunt u contact opnemen met mij via bolt@medellens.nl. Behalve als ik door een wettelijke verplichting gebonden ben uw gegevens te bewaren (denk aan de fiscale bewaarplicht, wettelijke bewaartermijnen en de wet op de behandelingsovereenkomst) zal ik uiteraard gehoor geven aan uw verzoek.

 

Ik heb passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 

Mocht u klachten hebben over hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga, dan spijt mij dat zeer en verzoek ik u vriendelijk om dan allereerst contact met mij op te nemen via bolt@medellens.nl. Ik zal alles in het werk stellen om hier samen met u goed uit te komen. Is dat niet voldoende dan kunt u een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/0900-2001201.

 

Gegevens worden niet aan derden verstrekt, Ellens Bolt verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij zij daartoe verplicht is op de basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Ellens Bolt behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen, dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 15 december 2018.